Abhinav Raj Pandey
19 February 6B
Akriti Sahu
23 February PrepA
Chahat Viswkarma
24 February 4B
Divyansh Kesarwani
21 February 3A